Dorzhiev. amazing art

Gallery Khankhalaev, Zorikto Dorzhiev, Ghost Rider (2019), Acrylic,oil, golden foil on canvas, 135 × 120 cm